Sau ba tiếng tù và, nguyên soái Ngột Lương mở cửa lên trướng Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Trình Vạn Lý thu xếp hành lý, đem chiếc hài thêu của Ngọc Nươỉig giấu vào bên trong. Đến ngày lên đường, Trương Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Vạn hộ đem các lễ Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại vật ra, giao phó rõ ràng, lại sai gia nhân Trương Tiến cùng đi. Lấy mười lạng bạc đưa cho làm tiền ăn đường. Trình Vạn Lý thấy có người cùng đi, trong lòng buồn bực. Muốn bẩm cùng Trương Vạn hộ, nhưng lại sợ ông ta sinh nghi, nên đành phải thôi. Đợi lên đường rồi, sẽ xử trí sau.

Lúc đó, bái biệt Trương Vạn hộ, đem các đồ lễ vật chất lên lưng ngựa, rời Hưng Nguyên, nhằm hướng Ngạc Châu. Trên đường đi, các quán dịch đều phải lo việc ăn uống nghỉ ngơi, chẳng mất thời giờ.

Qua một số ngày, đã đến Ngạc Châu, vào trọ trong một hàng cơm. Sáng sớm Hướng Dẫn Trùm bắn cá hôm sau, hai người đem lễ vật đến soái phủ, lấy thẻ Hướng Dẫn Trùm bắn cá đợi đến lượt vào. Nguyên soái Ngột Lương là một trọng thần giữ trấn, vì vậy có rất nhiều người ở các nơi đến mừng thọ.

Trước cửa nha môn, vô cùng náo nhiệt. Sau ba tiếng tù và, nguyên soái Ngột Lương mở cửa lên trướng. Các tướng quan liêu trum ban ca thuộc tham kiến rồi, mới đến lượt các trum ban ca nơi dâng lễ. Quan quân dẫn các người dâng lễ thọ vào, dâng thư chúc thọ và giấy ghi lẻ vật. Nguyên soái Ngột Lương đều xem xét một lượt, nhận lễ vật, bảo ra ngoài đợi thư trả lời. Chúng nhân đều đi ra, chuyện không cần nói.

Post Comment