“Lựa chọn này từ hàng trăm nokia 8800  Graham của bài thơ mang vào xem quan tâm về nhân sâu xa nhất của   nokia 8800  mình và sáng tạo bền bỉ của cô trong phong cách thơ. Những bài thơ đã thay đổi tất nhiên với Graham mình và với sự thay đổi trong…