Mùa vải năm 2015 Việt Nam đã xuất khẩu một phần sản lượng vải thu được sang Mỹ. Tuy nhiên số doanh nghiệp làm việc này cũng rất ít và sản lượng vải xuất khẩu cũng chỉ là số lượng nhỏ. Theo lãnh đạo từ Bộ Nông nghiệp cho biết phần lớn vải Trung Quốc…